Wonderful Saigon Electrics Co., Ltd. (WSE)

Chúng tôi phải thực hiện việc cam kết này thông qua các chính sách sau:

1. Lao động và Nhân quyền

&nbsp 1.1 Chống phân biệt đối xử

&nbsp 1.2 Chống quấy rối và lạm dụng

&nbsp 1.3 Ngăn ngừa cưỡng bức lao động và buôn người

&nbsp 1.4 Dịch vụ cung cấp lao động bên thứ ba

&nbsp 1.5 Ngăn ngừa sử dụng lao động chưa đủ tuổi

&nbsp 1.6 Bảo vệ người lao động tuổi vị thành niên

&nbsp 1.7 Bảo vệ người lao động còn đang đi học

&nbsp 1.8 Thời gian lao động

&nbsp 1.9 Tiền lương và trợ cấp

&nbsp 1.10 Tự do đoàn thể và thương lượng tập thể

&nbsp 1.11 Hệ thống khiếu nại

2 Sức khỏe và An toàn

&nbsp 2.1 Các giấy phép về an toàn và sức khỏe

&nbsp 2.2 Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

&nbsp 2.3 Chuẩn bị và đối ứng tình trạng khẩn cấp

&nbsp 2.4 Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với bệnh truyền nhiễm

&nbsp 2.5 Quản lý sự cố

&nbsp 2.6 Môi trường làm việc và sinh hoạt

&nbsp 2.7 Thông tin Sức khỏe và An toàn

3. Môi trường

&nbsp 3.1 Báo cáo và giấy phép môi trường

&nbsp 3.2 Các chất được kiểm soát

&nbsp 3.3 Quản lý chất thải nguy hại

&nbsp 3.4 Quản lý chất thải không nguy hại

&nbsp 3.5 Quản lý nước thải

&nbsp 3.6 Kiểm soát nước mưa

&nbsp 3.7 Quản lý khí thải

&nbsp 3.8 Quản lý phát thải khí nhà kính

&nbsp 3.9 Quản lý tiếng ồn ranh giới

&nbsp 3.10 Quản lý tiêu thụ nguồn tài nguyên

4. Đạo đức

&nbsp 4.1 Chính trực trong kinh doanh

&nbsp 4.2 Công bố thông tin

&nbsp 4.3 Bảo vệ sở hữu trí tuệ

&nbsp 4.4 Bảo vệ Tố giác và Khiếu nại nặc danh

&nbsp 4.5 Kết nối đoàn thể

5. Hệ thống quản lý

&nbsp 5.1 Tuyên bố của công ty

&nbsp 5.2 Trách nhiệm giải trình và trách nhiệm quản lý

&nbsp 5.3 Quản lý và đánh giá rủi ro

&nbsp 5.4 Mục tiêu hiệu suất với các kế hoạch và biện pháp thực hiện

&nbsp 5.5 Kiểm tra và Đánh giá

&nbsp 5.6 Tài liệu và Hồ Sơ

&nbsp 5.7 Đào tạo và Thông tin

&nbsp 5.8 Quy trình hành động khắc phục

[external_link offset=1] [external_link_head] [external_link offset=2][external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon