Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu


Tải văn bản

MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]

[external_link_head]

[TÊN BÊN MỜI THẦU]

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

Số: ……./…..…….

[external_link offset=1]

[Địa danh], ngày …… tháng ….. năm …..

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Gói thầu [tên gói thầu]

Thuộc dự án [tên dự án]

Kính gửi: [tên các nhà thầu tham dự thầu]

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số ……/……., ngày ..…/..…/..…..  về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu,

[external_link offset=2]

Bên mời thầu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu [tên gói thầu]  thuộc dự án [tên dự án] với các nội dung như sau:

1. Các thông tin về nhà thầu trúng thầu (ghi nội dung theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu):

– Tên nhà thầu trúng thầu: …………..

– Giá trúng thầu: ……………….

-1 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu [external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon