Số điện thoại, địa chỉ Huệ Nghĩa | VeXeRe.com

Các tuyến đường mà nhà xe Huệ Nghĩa này đang hoạt động

🚌 1. Xe Huệ Nghĩa đi Bình Dương từ An Giang

[external_link_head]

a. Giờ khởi hành của xe tuyến Bình Dương – An Giang

 • Giờ xuất phát của xe Huệ Nghĩa ở An Giang: 09:00
 • Thời gian của nhà xe Huệ Nghĩa đi Bình Dương từ An Giang khoảng: 7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở An Giang

 • (8) Châu Đốc

c. Các điểm trả khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở Bình Dương

 • (24) Bình Dương

d. Giá vé giá xe Huệ Nghĩa đi Bình Dương từ An Giang của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Bình Dương từ An Giang của Huệ Nghĩa: 0đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Huệ Nghĩa từ An Giang đi Bình Dương

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Huệ Nghĩa An Giang: Số 11 Lê Đại Hành
 • Số điện thoại xe Huệ Nghĩa An Giang : 028.3.8574786
 • 028.3.9560722

🚌 2. Xe Huệ Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ An Giang

a. Giờ khởi hành của xe tuyến Hồ Chí Minh – An Giang

 • Giờ xuất phát của xe Huệ Nghĩa ở An Giang: 21:00
 • Thời gian của nhà xe Huệ Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ An Giang khoảng: 6 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở An Giang

 • (8) Châu Đốc

c. Các điểm trả khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở Hồ Chí Minh

 • (1) Hồ Chí Minh

d. Giá vé giá xe Huệ Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ An Giang của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ An Giang của Huệ Nghĩa: 0đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Huệ Nghĩa từ An Giang đi Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Huệ Nghĩa An Giang: Số 11 Lê Đại Hành
 • Số điện thoại xe Huệ Nghĩa An Giang : 028.3.8574786
 • 028.3.9560722

🚌 3. Xe Huệ Nghĩa đi Bình Dương từ An Giang

a. Giờ khởi hành của xe tuyến Bình Dương – An Giang

 • Giờ xuất phát của xe Huệ Nghĩa ở An Giang: 07:00, 19:00
 • Thời gian của nhà xe Huệ Nghĩa đi Bình Dương từ An Giang khoảng: 6.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở An Giang

 • Ba Chúc

c. Các điểm trả khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở Bình Dương

 • (24) Bình Dương

d. Giá vé giá xe Huệ Nghĩa đi Bình Dương từ An Giang của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Bình Dương từ An Giang của Huệ Nghĩa: 0đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Huệ Nghĩa từ An Giang đi Bình Dương

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Huệ Nghĩa An Giang: Số 11 Lê Đại Hành
 • Số điện thoại xe Huệ Nghĩa An Giang : 028.3.8574786
 • 028.3.9560722

🚌 4. Xe Huệ Nghĩa đi Bình Dương từ An Giang

[external_link offset=1]

a. Giờ khởi hành của xe tuyến Bình Dương – An Giang

 • Giờ xuất phát của xe Huệ Nghĩa ở An Giang: 09:30, 20:30
 • Thời gian của nhà xe Huệ Nghĩa đi Bình Dương từ An Giang khoảng: 6.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở An Giang

 • (9) Chi Lăng

c. Các điểm trả khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở Bình Dương

 • (24) Bình Dương

d. Giá vé giá xe Huệ Nghĩa đi Bình Dương từ An Giang của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Bình Dương từ An Giang của Huệ Nghĩa: 0đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Huệ Nghĩa từ An Giang đi Bình Dương

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Huệ Nghĩa An Giang: Số 11 Lê Đại Hành
 • Số điện thoại xe Huệ Nghĩa An Giang : 028.3.8574786
 • 028.3.9560722

🚌 5. Xe Huệ Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ An Giang

a. Giờ khởi hành của xe tuyến Hồ Chí Minh – An Giang

 • Giờ xuất phát của xe Huệ Nghĩa ở An Giang: 08:30, 20:00, 22:30, 23:30
 • Thời gian của nhà xe Huệ Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ An Giang khoảng: 4.6 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở An Giang

 • (8) Châu Đốc

c. Các điểm trả khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở Hồ Chí Minh

 • (1) Hồ Chí Minh

d. Giá vé giá xe Huệ Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ An Giang của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ An Giang của Huệ Nghĩa: 0đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Huệ Nghĩa từ An Giang đi Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Huệ Nghĩa An Giang: Số 11 Lê Đại Hành
 • Số điện thoại xe Huệ Nghĩa An Giang : 028.3.8574786
 • 028.3.9560722

🚌 6. Xe Huệ Nghĩa đi Bình Dương từ An Giang

a. Giờ khởi hành của xe tuyến Bình Dương – An Giang

 • Giờ xuất phát của xe Huệ Nghĩa ở An Giang: 09:00, 20:00, 21:30
 • Thời gian của nhà xe Huệ Nghĩa đi Bình Dương từ An Giang khoảng: 7.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở An Giang

 • (8) Châu Đốc

c. Các điểm trả khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở Bình Dương

 • (24) Bình Dương

d. Giá vé giá xe Huệ Nghĩa đi Bình Dương từ An Giang của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Bình Dương từ An Giang của Huệ Nghĩa: 160,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Huệ Nghĩa từ An Giang đi Bình Dương

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Huệ Nghĩa An Giang: Số 11 Lê Đại Hành
 • Số điện thoại xe Huệ Nghĩa An Giang : 028.3.8574786
 • 028.3.9560722

🚌 7. Xe Huệ Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ An Giang

a. Giờ khởi hành của xe tuyến Hồ Chí Minh – An Giang

 • Giờ xuất phát của xe Huệ Nghĩa ở An Giang: 02:00, 03:30, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:30, 14:00
 • Thời gian của nhà xe Huệ Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ An Giang khoảng: 6 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở An Giang

 • (8) Châu Đốc

c. Các điểm trả khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở Hồ Chí Minh

 • (1) Hồ Chí Minh

d. Giá vé giá xe Huệ Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ An Giang của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ An Giang của Huệ Nghĩa: 150,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Huệ Nghĩa từ An Giang đi Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Huệ Nghĩa An Giang: Số 11 Lê Đại Hành
 • Số điện thoại xe Huệ Nghĩa An Giang : 028.3.8574786
 • 028.3.9560722

🚌 8. Xe Huệ Nghĩa đi Bình Dương từ Kiên Giang

a. Giờ khởi hành của xe tuyến Bình Dương – Kiên Giang

 • Giờ xuất phát của xe Huệ Nghĩa ở Kiên Giang: 08:00, 20:00
 • Thời gian của nhà xe Huệ Nghĩa đi Bình Dương từ Kiên Giang khoảng: 12.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở Kiên Giang

 • (28) Hà Tiên

c. Các điểm trả khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở Bình Dương

 • (24) Bình Dương

d. Giá vé giá xe Huệ Nghĩa đi Bình Dương từ Kiên Giang của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Bình Dương từ Kiên Giang của Huệ Nghĩa: 200,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Huệ Nghĩa từ Kiên Giang đi Bình Dương

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Huệ Nghĩa Kiên Giang: Số 11 Lê Đại Hành
 • Số điện thoại xe Huệ Nghĩa Kiên Giang : 028.3.8574786
 • 028.3.9560722

🚌 9. Xe Huệ Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ Hà Tiên

a. Giờ khởi hành của xe tuyến Hồ Chí Minh – Hà Tiên

 • Giờ xuất phát của xe Huệ Nghĩa ở Hà Tiên: 08:00, 18:30
 • Thời gian của nhà xe Huệ Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ Hà Tiên khoảng: 11.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở Hà Tiên

 • (28) Hà Tiên

c. Các điểm trả khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở Hồ Chí Minh

 • (1) Hồ Chí Minh

d. Giá vé giá xe Huệ Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ Hà Tiên của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ Hà Tiên của Huệ Nghĩa: 180,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Huệ Nghĩa từ Hà Tiên đi Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Huệ Nghĩa Hà Tiên: Số 11 Lê Đại Hành
 • Số điện thoại xe Huệ Nghĩa Hà Tiên : 028.3.8574786
 • 028.3.9560722

🚌 10. Xe Huệ Nghĩa đi Bình Dương từ An Giang

[external_link offset=2]

a. Giờ khởi hành của xe tuyến Bình Dương – An Giang

 • Giờ xuất phát của xe Huệ Nghĩa ở An Giang: 20:00, 22:00
 • Thời gian của nhà xe Huệ Nghĩa đi Bình Dương từ An Giang khoảng: 6 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở An Giang

 • (8) Châu Đốc

c. Các điểm trả khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở Bình Dương

 • (24) Bình Dương

d. Giá vé giá xe Huệ Nghĩa đi Bình Dương từ An Giang của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Bình Dương từ An Giang của Huệ Nghĩa: 0đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Huệ Nghĩa từ An Giang đi Bình Dương

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Huệ Nghĩa An Giang: Số 11 Lê Đại Hành
 • Số điện thoại xe Huệ Nghĩa An Giang : 028.3.8574786
 • 028.3.9560722

🚌 11. Xe Huệ Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ An Giang

a. Giờ khởi hành của xe tuyến Hồ Chí Minh – An Giang

 • Giờ xuất phát của xe Huệ Nghĩa ở An Giang: 08:00, 09:00, 21:30, 21:31, 22:30
 • Thời gian của nhà xe Huệ Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ An Giang khoảng: 5.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở An Giang

 • (8) Châu Đốc

c. Các điểm trả khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở Hồ Chí Minh

 • (1) Hồ Chí Minh

d. Giá vé giá xe Huệ Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ An Giang của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ An Giang của Huệ Nghĩa: 0đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Huệ Nghĩa từ An Giang đi Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Huệ Nghĩa An Giang: Số 11 Lê Đại Hành
 • Số điện thoại xe Huệ Nghĩa An Giang : 028.3.8574786
 • 028.3.9560722

🚌 12. Xe Huệ Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ An Giang

a. Giờ khởi hành của xe tuyến Hồ Chí Minh – An Giang

 • Giờ xuất phát của xe Huệ Nghĩa ở An Giang: 21:00
 • Thời gian của nhà xe Huệ Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ An Giang khoảng: 5.2 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở An Giang

 • Núi Sập

c. Các điểm trả khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở Hồ Chí Minh

 • (1) Hồ Chí Minh

d. Giá vé giá xe Huệ Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ An Giang của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ An Giang của Huệ Nghĩa: 0đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Huệ Nghĩa từ An Giang đi Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Huệ Nghĩa An Giang: Số 11 Lê Đại Hành
 • Số điện thoại xe Huệ Nghĩa An Giang : 028.3.8574786
 • 028.3.9560722

🚌 13. Xe Huệ Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ An Giang

a. Giờ khởi hành của xe tuyến Hồ Chí Minh – An Giang

 • Giờ xuất phát của xe Huệ Nghĩa ở An Giang: 10:00, 22:00, 23:00
 • Thời gian của nhà xe Huệ Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ An Giang khoảng: 5.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở An Giang

 • (8) Châu Đốc

c. Các điểm trả khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở Hồ Chí Minh

 • (1) Hồ Chí Minh

d. Giá vé giá xe Huệ Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ An Giang của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ An Giang của Huệ Nghĩa: 0đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Huệ Nghĩa từ An Giang đi Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Huệ Nghĩa An Giang: Số 11 Lê Đại Hành
 • Số điện thoại xe Huệ Nghĩa An Giang : 028.3.8574786
 • 028.3.9560722

🚌 14. Xe Huệ Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ An Giang

a. Giờ khởi hành của xe tuyến Hồ Chí Minh – An Giang

 • Giờ xuất phát của xe Huệ Nghĩa ở An Giang: 09:00, 22:00
 • Thời gian của nhà xe Huệ Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ An Giang khoảng: 7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở An Giang

 • TT Óc Eo

c. Các điểm trả khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở Hồ Chí Minh

 • (1) Hồ Chí Minh

d. Giá vé giá xe Huệ Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ An Giang của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ An Giang của Huệ Nghĩa: 0đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Huệ Nghĩa từ An Giang đi Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Huệ Nghĩa An Giang: Số 11 Lê Đại Hành
 • Số điện thoại xe Huệ Nghĩa An Giang : 028.3.8574786
 • 028.3.9560722

🚌 15. Xe Huệ Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ An Giang

a. Giờ khởi hành của xe tuyến Hồ Chí Minh – An Giang

 • Giờ xuất phát của xe Huệ Nghĩa ở An Giang: 08:00, 20:00
 • Thời gian của nhà xe Huệ Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ An Giang khoảng: 7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở An Giang

 • TT Óc Eo

c. Các điểm trả khách của nhà xe Huệ Nghĩa ở Hồ Chí Minh

 • (1) Hồ Chí Minh

d. Giá vé giá xe Huệ Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ An Giang của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ An Giang của Huệ Nghĩa: 0đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Huệ Nghĩa từ An Giang đi Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Huệ Nghĩa An Giang: Số 11 Lê Đại Hành
 • Số điện thoại xe Huệ Nghĩa An Giang : 028.3.8574786
 • 028.3.9560722

[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon