Quy hoạch phân khu là gì?

Quy hoạch đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hạ tầng của địa phương cũng như nền kinh tế của đất nước. Trong quản lí phát triển đô thị, chúng ta thường nghe rất nhiều đến quy hoạch phân khu. Ngoài quy hoạch phân khu còn có quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết. Có rất nhiều người chưa hiểu rõ quy hoạch phân khu là gì và thường nhầm lẫn với quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết.

Để nhằm giúp quý độc giả có thể hiểu hơn về vấn đề này, chúng tôi xin gửi đến quý độc giả những thông tin dưới bài viết sau về quy hoạch phân khu là gì?

[external_link_head]

Quy hoạch phân khu tiếng Anh là gì?

Quy hoạch phân khu tiếng Anh tạm dịch là Zoning Planning

Quy hoạch phân khu là gì?

Quy hoạch phân khu là việc phân chia và xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị của các khu đất, mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội trong một khu vực đô thị nhằm cụ thể hóa nội dung quy hoạch chung.

Ở nội dung này đã giúp quý độc giả tìm hiểu được chi tiết hơn về khái niệm quy hoạch phân khu là gì?

[external_link offset=1]

Quy hoạch chung là gì?

Quy hoạch chung là việc tổ chức không gian, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở cho một đô thị phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của đô thị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Quy hoạch chi tiết là gì?

Quy hoạch chi tiết là việc phân chia và xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan của từng lô đất; bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội nhằm cụ thể hóa nội dung của quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung.

Nhiệm vụ quy hoạch phân khu

Nội dung trên đã làm rõ được vấn đề quy hoạch phân khu là gì? ở nội dung này sẽ nêu những nhiệm vụ quy hoạch phân khu.

Nhiệm vụ quy hoạch phân khu phải xác định phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch, chỉ tiêu dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; yêu cầu, nguyên tắc cơ bản về phân khu chức năng để bảo đảm phù hợp về không gian kiến trúc, đấu nối hạ tầng kỹ thuật với quy hoạch chung đã được phê duyệt và các khu vực xung quanh; yêu cầu đánh giá môi trường chiến lược. (Theo khoản 2 Điều 23 Luật Quy hoạch đô thị)

Đồ án quy hoạch phân khu

– Nội dung đồ án quy hoạch phân khu bao gồm việc xác định chức năng sử dụng cho từng khu đất; nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực lập quy hoạch; chỉ tiêu về dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật đối với từng ô phố; bố trí công trình hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng; bố trí mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật đến các trục đường phố phù hợp với các giai đoạn phát triển của toàn đô thị; đánh giá môi trường chiến lược.

[external_link offset=2]

– Bản vẽ của đồ án quy hoạch phân khu được thể hiện theo tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/2.000.

– Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch phân khu được xác định trên cơ sở thời hạn quy hoạch chung và yêu cầu quản lý, phát triển đô thị.

– Đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị và lập quy hoạch chi tiết.

(Theo Điều 29 Luật Quy hoạch đô thị)

Sự khác nhau giữa quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đô thị

Tiêu chí

Quy hoạch chung đô thị

Quy hoạch chi tiết đô thị

Quy hoạch phân khu đô thị

Mức độ yêu cầu

Mang tính định hướng Mang tính chiến lược, cụ thể hóa các định hướng của quy hoạch chung đô thị.

Các loại đồ án quy hoạch

Đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương Đồ án quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã Đồ án quy hoạch chung thị trấn Được lập cho khu vực theo yêu cầu phát triển, quản lý đô thị hoặc nhu cầu đầu tư xây dựng Được lập cho các khu vực trong thành phố, thị xã và đô thị mới

Nội dung

Xác định mục tiêu, động lực phát triển, quy mô dân số, đất đai, chỉ tiêu cơ bản về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của đô thị; Mô hình phát triển, cấu trúc phát triển không gian nội thị và khu vực ngoại thị, kể cả không gian ngầm; Định hướng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật khung; Đánh giá môi trường chiến lược; Chương trình ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện. Xác định mục tiêu, động lực phát triển, quy mô dân số, đất đai, chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; Mô hình phát triển, định hướng phát triển không gian nội thị và khu vực ngoại thị, trung tâm chính trị – hành chính, dịch vụ, thương mại, văn hoá, giáo dục, đào tạo, y tế, công viên cây xanh, thể dục, thể thao cấp đô thị; Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khung trên mặt đất, trên cao và ngầm dưới đất; đánh giá môi trường chiến lược; Kế hoạch ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện Xác định mục tiêu, động lực phát triển, quy mô dân số, đất đai, chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của đô thị; Tổ chức không gian đô thị, quy hoạch công trình hạ tầng xã hội, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, đánh giá môi trường chiến lược; Kế hoạch ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện Xác định chức năng sử dụng cho từng khu đất; Nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực lập quy hoạch; Chỉ tiêu về dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật đối với từng ô phố; Bố trí công trình hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng; Bố trí mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật đến các trục đường phố phù hợp với các giai đoạn phát triển của toàn đô thị; Đánh giá môi trường chiến lược Xác định chỉ tiêu về dân số, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cho toàn khu vực quy hoạch; Bố trí công trình hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng; Chỉ tiêu sử dụng đất và yêu cầu về kiến trúc công trình đối với từng lô đất; Bố trí mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật đến ranh giới lô đất; đánh giá môi trường chiến lược.

Cách thức thể hiện

Tỷ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000 Tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 Tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 Tỷ lệ 1/500 Tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/2.000

Thời gian quy hoạch

Từ 20 đến 25 năm, tầm nhìn đến 50 năm Từ 20 đến 25 năm Từ 10 đến 15 năm Xác định trên cơ sở thời hạn quy hoạch phân khu và theo yêu cầu quản lý, nhu cầu đầu tư Xác định trên cơ sở thời hạn quy hoạch chung và yêu cầu quản lý, phát triển đô thị

Tính quan hệ phụ thuộc

Là cơ sở để lập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị và quy hoạch phân khu trong đô thị. Là cơ sở để lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực và lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung trong đô thị. Là cơ sở để lập quy hoạch chi tiết các khu vực và lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong đô thị. Là cơ sở để cấp giấy phép xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng. Là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị và lập quy hoạch chi tiết.

Trường hợp cần tư vấn thêm về quy hoạch phân khu, khách  hàng có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn. [external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon