Quy định về phân bổ chi phí dự phòng mới nhất năm 2021

phân bổ chi phí dự phòng như thế nào? quy định về việc phân bổ chi phí dự phòng theo quy định hiện hành? quy định về phân bổ chi phí dự phòng mới nhất năm 2021.

tóm tắt câu hỏi:

Bạn đang xem: Quy định về phân bổ chi phí dự phòng mới nhất năm 2021

em xin luật sư trả lời giúp em! hồ sơ dự thầu (gói thầu trọn gói < 5 tỷ). Đơn vị dự thầu để các chi phí: xây dựng(a); hạng mục chung(b); chi phí dự phòng (c) độc lập. giá trị trong bảng tổng hợp = a+b+c và kết chuyển sang đơn dự thầu. em xin hỏi như vậy có đúng quy định về phân bổ chi phí dự phòng chưa? hay nhà thầu cần phân bổ chi phí dự phòng trong từng công việc chi tiết?

luật sư tư vấn:

cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến ban biên tập – phòng tư vấn trực tuyến của công ty luẬt dƯƠng gia. với thắc mắc của bạn, công ty luẬt dƯƠng gia xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1. cơ sở pháp lý

– luật đấu thầu 2013

– thông tư số 06/2016/tt-bxd 

2. nội dung tư vấn

– căn cứ Điều 35 luật đấu thầu 2013 quy định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu như sau:

“Điều 35. nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu

1. tên gói thầu:

tên gói thầu thể hiện tính chất, nội dung và phạm vi công việc của gói thầu, phù hợp với nội dung nêu trong dự án, dự toán mua sắm. trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt, trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần nêu tên thể hiện nội dung cơ bản của từng phần.

2. giá gói thầu:

a) giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc dự toán (nếu có) đối với dự án; dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên. giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết;

b) Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, giá gói thầu được xác định trên cơ sở các thông tin về giá trung bình theo thống kê của các dự án đã thực hiện trong khoảng thời gian xác định; ước tính tổng mức đầu tư theo định mức suất đầu tư; sơ bộ tổng mức đầu tư;

c) trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt thì ghi rõ giá ước tính cho từng phần trong giá gói thầu.

3. nguồn vốn:

Đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn, thời gian cấp vốn để thanh toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi thì phải ghi rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn, bao gồm vốn tài trợ, vốn đối ứng trong nước.

4. hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

Xem thêm: Kế toán Chi phí khác – Tài khoản 811 (Bài 69)

Đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu; lựa chọn nhà thầu trong nước hay quốc tế.

5. thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:

thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm. trường hợp đấu thầu rộng rãi có áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển.

6. loại hợp đồng:

trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải xác định rõ loại hợp đồng theo quy định tại Điều 62 của luật này để làm căn cứ lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; ký kết hợp đồng.

7. thời gian thực hiện hợp đồng:

thời gian thực hiện hợp đồng là số ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng, trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành (nếu có).”

– căn cứ mục 1.5 phụ lục số 01 phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng ban hành kèm theo thông tư số 06/2016/tt-bxd ngày 10/3/2016 của bộ xây dựng quy định về xác định chi phí dự phòng như sau:

“1. phương pháp xác định từ khối lượng tính theo thiết kế cơ sở và các yêu cầu cần thiết khác của dự án

1.5. xác định chi phí dự phòng

chi phí dự phòng (gdp) được xác định bằng tổng của chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh (gdp1) và chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá (gdp2) theo công thức:

g dp  = g dp 1  + g dp2                      (1.4)

chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh (gdp1) xác định theo công thức sau:

g dp 1  = (g bt, tĐc  + g xd  g + tb  + g qld a  + g loat  g + k ) xk ps        (1.5)

trong đó:

– kps: tỷ lệ dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh, mức tỷ lệ này phụ thuộc vào mức độ phức tạp của công trình thuộc dự án và Điều kiện địa chất công trình nơi xây dựng công trình và mức tỷ lệ là kps ≤ 10%.

Đối với dự án đầu tư xây dựng chỉ lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng thì kps≤ 5%.

chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá (gdp2) được xác định trên cơ sở độ dài thời gian xây dựng công trình của dự án, tiến độ phân bổ vốn theo năm, bình quân năm mức độ bất định giá xây dựng công trình của tối thiểu 3 năm gần nhất, phù hợp với loại công trình, theo khu vực xây dựng và phải tính đến xu hướng
cô động của các yếu tố chi phí, giá cả trong khu vực và quốc tế. chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá (gdp2) được xác định theo công thức sau:

quy định về phân bổ chi phí dự phòng mới nhất năm 2021      (1.6)

trong đó:

– t: độ dài thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng, t>1 (năm);

– t: số thứ tự năm phân bổ vốn theo kế hoạch thực hiện dự án, t = 1÷t;

– vt: vốn đầu tư trước dự phòng theo kế hoạch thực hiện trong năm thứ t;

– lvayt: chi phí lãi vay của vốn đầu tư thực hiện theo kế hoạch trong năm thứ t.

– ixdctbq: chỉ số giá xây dựng sử dụng tính dự phòng cho yếu tố trượt giá được xác định bằng cách tính bình quân các chỉ số giá xây dựng liên hoàn theo loại công trình của tối thiểu 3 năm gần nhất so với thời Điểm tính toán (không tính đến những thời Điểm có biến động bất thường về giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng), được xác định theo công thức sau:

quy định về phân bổ chi phí dự phòng mới nhất năm 2021           (1.7)

trong đó:

t: số năm (năm gần nhất so với thời Điểm tính toán sử dụng để xác định ixdctbq; t≥3;

in: chỉ số giá xây dựng năm thứ n được lựa chọn;

in+1: chỉ số giá xây dựng năm thứ n+1;

± ∆ixdct: mức bất định bình quân của chỉ số giá xây dựng theo năm xây dựng công trình so với mức độ trượt giá bình quân của năm đã tính và được xác định trên cơ sở dự báo xu hướng biến động của các yếu tố chi phí giá cả trong khu vực và quốc tế bằng kinh nghiệm chuyên gia.”

– căn cứ mục 6 phụ lục số 02 phương pháp xác định dự toán xây dựng ban hành kèm theo thông tư số 06/2016/tt-bxd ngày 10/3/2016 của bộ xây dựng quy định về xác định chi phí dự phòng như sau:

Xem thêm: Dự toán tiếng Anh là gì?

“6. xác định chi phí dự phòng (gdp)

chi phí dự phòng được xác định theo 2 yếu tố: dự phòng chi phí cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh và dự phòng chi phí cho yếu tố trượt giá.

chi phí dự phòng được xác định theo công thức sau:

g dp  = g dp1  + g dp2  (2.9)

trong đó:

– gdp1: chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được xác định theo công thức sau:

g dp 1  = (g xd  g + tb  + g qlda  g + t v  g + k ) xk ps                    (2.10)

– kps là hệ số dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh, mức tỷ lệ này phụ thuộc vào mức độ phức tạp của công trình thuộc dự án và Điều kiện địa chất công trình nơi xây dựng công trình và mức tỷ lệ là kps ≤ 5%.

– gdp2: chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá (gdp2) được xác định theo công thức sau:

quy định về phân bổ chi phí dự phòng mới nhất năm 2021          (2.11)

trong đó:

– t: thời gian xây dựng công trình xác định theo (quý, năm);

– t: số thứ tự thời gian phân bổ vốn theo kế hoạch xây dựng công trình (t=1÷t);

– gtxdct: giá trị dự toán xây dựng công trình trước chi phí dự phòng thực hiện trong khoảng thời gian thứ t;

– ixdctbq: chỉ số giá xây dựng sử dụng tính dự phòng cho yếu tố trượt giá được xác định theo công thức 1.7 tại phụ lục số 1 của thông tư này

± ∆ixdct: mức
cô động bình quân của chỉ số giá xây dựng theo thời gian dựng công trình so với mức độ trượt giá bình quân của đơn vị thời gian (quý, năm) đã tính và được xác định trên cơ sở dự báo xu hướng biến động của các yếu tố chi phí giá cả trong khu vực và quốc tế bằng kinh nghiệm chuyên gia.”

quy định về phân bổ chi phí dự phòng mới nhất năm 2021

luật sư tư vấn về phân bổ chi phí dự phòng qua tổng đài: 0909770449

như vậy, theo quy định của thông tư số 06/2016/tt-bxd ngày 10/3/2016 của bộ xây dựng về xác định chi phí dự phòng, chi phí dự phòng được xác định bằng tổng của chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá. như vậy, khi tham dự thầu, nhà thầu phải tính toán và phân bổ chi phí dự phòng vào trong giá dự thầu; không tách riêng phần chi phí dự phòng mà nhà thầu đã phân bổ trong giá dự thầu để xem xét, đánh giá trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu về tài chính, thương mại. 

bài viết được thực hiện bởi công ty luật dương gia

quy định về phân bổ chi phí dự phòng mới nhất năm 2021

chức vụ: chủ sở hữu website

lĩnh vực tư vấn: luật sư tư vấn, tranh tụng

trình độ đào tạo: công ty luật tnhh

số năm kinh nghiệm thực tế: 06 năm

tổng số bài viết: 270.840 bài viết

Tổng hợp: https://tapdoantrananh.org.vn
Danh mục: Kiến thức xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon