[PDF]Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm: Chương 1 – Vũ Thị Hoan.pdf

9/16/2010

NỘI DUNG MÔN HỌC

Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ

[external_link_head]

CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ MÁY

THỰC PHẨM

NỘI DUNG MÔN HỌC

Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY

I. Vai trò và tầm quan trọng của việc chọn địa điểm

xây dựng nhà máy

II. Các nguyên tắc lựa chọn địa điểm xây dựng nhà

máy

III. Trình tự chọn địa điểm xây dựng nhà máy

IV. Các phương pháp đánh giá việc chọn địa điểm

xây dựng nhà máy

V. Phân tích, so sánh địa điểm xây dựng một số

nhà máy hiện có

I. Vai trò và tầm quan trọng của thiết kế

II. Phân loại thiết kế

III. Tổ chức công tác thiết kế

IV. Nhiệm vụ thiết kế

V. Các giai đoạn thiết kế

VI. Các tiêu chuẩn dùng trong công tác thiết

kế

NỘI DUNG MÔN HỌC

Chương 3: THIẾT LẬP MẶT BẰNG NHÀ MÁY

I. Phân loại mặt bằng nhà máy

II. Các công trình bên trong nhà máy

III. Các nguyên tắc thiết lập mặt bằng nhà máy

IV. Một số phương án bố trí mặt bằng nhà máy

V. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật để đánh giá mặt

bằng nhà máy

VI. Phân tích một số bản vẽ mặt bằng mẫu

1

9/16/2010

NỘI DUNG MÔN HỌC

Chương 4: THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ

I. Khái niệm về công nghệ

II. Thiết kế công nghệ

III. Các nguyên tắc tính cân bằng vật chất

IV. Tính toán và lựa chọn thiết bị

Chương 5: NỘI DUNG THIẾT KẾ VỀ XÂY DỰNG,

ĐIỆN – NƯỚC, KINH TẾ

I. Những tính toán cơ bản về xây dựng

II. Tính điện nước

III. Tính kinh tế

Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ

I. Vai trò và tầm quan trọng của công tác thiết kế:

* Thiết kế làm cho sản xuất phát triển, nâng cao

hiệu quả kinh tế:

◘ Thiết kế nhà máy là khâu nối liền giữa những

thành tựu khoa học và sáng tạo vào thực tế sản

xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế→ Nhiệm

vụ của thiết kế là chuyển kết quả nghiên cứu vào

ứng dụng thực tế, cho sản phẩm ra đời và tồn tại

được.

◘ Thiết kế nhà máy mới hoặc cải tạo nâng cấp

nhà máy cũ làm tăng năng suất của nhà máy.

Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ

I. Vai trò và tầm quan trọng của công tác thiết kế:

* Nhờ có thiết kế thì nhà máy, xí nghiệp mới ra đời:

Việc bố trí các xí nghiệp, khu công nghiệp cũng như

mối liên hệ qua lại của chúng với các hệ thống khác

của thành phố được xác định bởi nhiều yêu cầu khác

nhau: vấn đề chiếm đất của địa phương, của thành phố

và những vấn đề khoa học công nghệ, kỹ thuật, giao

thông vận tải, môi trường, lịch sử, văn hóa xã hội….

→ Khi thực hiện công tác thiết kế thì sẽ lựa chọn địa

điểm phù hợp để xây dựng nhà máy.

[external_link offset=1]

Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ

I. Vai trò và tầm quan trọng của công tác thiết kế:

◘ Công nghiệp giữ vai trò rất quan trọng trong nền

kinh tế, qua sản xuất công nghiệp sản phẩm sẽ có chất

lượng và giá trị cao hơn nhiều so với sản phẩm thô.

Ví dụ:

● Ứng dụng các thành tựu khoa học trong thiết kế

như: trước đây thanh trùng, tiệt trùng bằng phương

pháp nhiệt (sử dụng hơi nước) → hiện nay thanh

trùng, tiệt trùng bằng phương pháp chiếu xạ.

● Hệ thống quản lý chất lượng của nhà máy.

● Tận dụng phế liệu của nhà máy → Tăng hiệu quả

kinh tế của nhà máy, giảm chi phí cho việc xử lý chất

thải.

2

9/16/2010

Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ

I. Vai trò và tầm quan trọng của công tác thiết kế:

◘ Thiết kế đòi hỏi phải chính xác, tỉ mỉ để

tránh gây những hậu quả nghiêm trọng khi

xây dựng nhà máy.

◘ Thiết kế phải tuân theo tiêu chuẩn trong

nước và quốc tế.

Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ

II. Phân loại thiết kế:

Ví dụ:

Nguyên

liệu

Cấp đông

Xử lý

Kho thành

phẩm

Rửa

Vi phạm qui trình

công nghệ

Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ

II. Phân loại thiết kế:

1. Thiết kế sửa chữa, mở rộng phải cải tiến một phân

xưởng sản xuất (dựa trên mặt bằng của nhà máy cũ)

(thường gặp)

* Thiết kế đổi mới công nghệ, đổi mới thiết bị và máy,

thiết kế mở rộng thêm phân xưởng, nhà máy (khi thiết

kế mới nhớ căn cứ yêu cầu phát triển để dự trữ đất mở

rộng).

* Các bước thực hiện:

– Thu thập số liệu và các dữ liệu của nhà máy.

– Tận dụng cơ sở vật chất của nhà máy.

→ Phân tích đánh giá số liệu, yêu cầu của khách hàng

→ Đưa ra phương án thực hiện.

Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ

II. Phân loại thiết kế:

2. Thiết kế mới:

* Thiết kế nhà máy tại địa điểm cố định do đơn vị nào đó

đặt hàng với năng suất yêu cầu hoặc tự lựa chọn địa điểm

sao cho phù hợp.

* Lưu ý:

– Tận dụng phế liệu, thiết bị cũ của nhà máy cũ (nếu có).

– Vốn đầu tư.

– Theo yêu cầu của chủ nhà máy.

→ Đưa ra phương án.

3. Thiết kế mẫu: dựa trên những giả thuyết chung nhất về

thiết kế nhà máy để thiết kế một nhà máy mẫu (thiết kế

nhà máy tại địa điểm bất kỳ để bán hoặc viện trợ).

3

9/16/2010

Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ

III. Tổ chức công tác thiết kế:

Đây là một công việc phức tạp có nhiều người tham

gia, cần có một người chủ trì đủ trình độ chuyên môn,

biết tổ chức làm việc theo nhóm, phân công hợp lý,

tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo chất lượng.

Ví dụ:

Bảng 1: Biểu đồ phân bố thời gian và nội dung thiết kế

(15 tuần)

Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ

III. Tổ chức công tác thiết kế:

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ

III. Tổ chức công tác thiết kế:

Tuần 1: → Tên gọi, mục đích của nhà máy.

Tuần 1, 2, 3:

Tuần 2, 3:

Tuần 4:

→ Quan trọng nhất, quyết định đến

Tuần 2 ÷ 9:

việc tồn tại và phát triển hợp lý của

nhà máy.

Tuần 7 ÷ 10:

[external_link offset=2]

→ Bố trí thiết bị trong phân xưởng,

chỉ rõ quan hệ giữa các nhóm thiết bị

trong phân xưởng.

N ộ i dung c ô ng tác

Thời g i an (tuần)

thi ế t kế

09097704490909770449

Thố ng nhất nộ i dung,

kế ho ạc h

Tìm , phân tíc h tài liệ u

C họ n đ ịa đ iể m xây dựng

H o àn thành, thô ng qua

s ơ bộ

Thiế t kế c ô ng nghệ

Thiế t kế m ặt bằng P X

Thiế t kế m ặt bằng nhà m áy

Thiế t kế đ iệ n

TK phân c ấp tho át nướ c

Vẽ c ác bản vẽ

D ự kiế n tổ c hức nhân s ự

C ác tính to án về kinh tế

B ổ s ung, ho àn c hỉnh bản vẽ

Đ ánh m áy, ho àn thành

bảng thuyế t m inh

N ghiệ m thu thiế t kế

Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ

III. Tổ chức công tác thiết kế:

Tuần 10, 11:

→ Bao gồm cả những công trình phụ

trợ như nhà xe, nhà hành chính, căn tin

Tuần 11, 12:

Tuần 9 ÷ 12:

Tuần 8 ÷ 12:

Tuần 12, 13:

Tuần 11 ÷ 13:

→ Mặt bằng phân xưởng, công nghệ,

đường dây điện.

→ Vốn đầu tư, lương công nhân, giá

sản phẩm.

4

9/16/2010

Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ

III. Tổ chức công tác thiết kế:

Tuần 11 ÷ 14:

→ Các bản vẽ mặt bằng nhà máy,

địa điểm, qui trình công nghệ sản

xuất, cấu tạo một số thiết bị chính

trong nhà máy.

Tuần 12 ÷ 15:

→ Mặt bằng phân xưởng, công nghệ,

đường dây điện.

Tuần 15:

Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ

IV. Nhiệm vụ thiết kế

Bảng nhiệm vụ thiết kế là một tài liệu không thể thiếu

trong công tác thiết kế. Bản nhiệm vụ này thường do

người đặt thiết kế (cơ quan chủ quản đầu tư, ban giám

đốc nhà máy) đề ra hoặc do cả hai bên A và B thảo ra.

* Nội dung bản nhiệm vụ thiết kế gồm:

– Lý do, cơ sở, căn cứ pháp lý, văn bản liên quan,

quyết định của cơ quan có thẩm quyền, các hợp đồng.

– Tên gọi, nhiệm vụ, mục đích chính của nhà máy.

– Năng suất hhoạt động của nhà máy.

– Các loại sản phẩm cần sản xuất và yêu cầu về chất

lượng, mẫu mã, năng suất đối với từng loại sản phẩm

và năng suất chung của nhà máy.

Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ

IV. Nhiệm vụ thiết kế

Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ

IV. Nhiệm vụ thiết kế

Ví dụ:

Hiện nay, ngoài việc ‘ăn no’ còn ‘ăn ngon, đủ dinh

dưỡng, chống sự lão hoá …’ → Phải sản xuất các sản

phẩm theo đúng nhu cầu của người tiêu dùng (màu tự

nhiên, mỡ không cung cấp năng lượng cao …).

◘ Các nhiệm vụ khác của nhà máy nếu có.

◘ Vùng và địa điểm xây dựng nhà máy → Địa điểm có

bị giải toả ? Đúng qui hoạch chưa ? Có đảm bảo an

toàn vệ sinh môi trường ? An toàn PCCC ?

◘ Cơ sở hạ tầng của nhà máy.

◘ Số liệu chính để tiến hành thiết kế cụ thể: quy mô

nhà máy (mức độ cơ giới hóa, tự động hoá), nguồn

cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, điện, nước, nhân lực,

cơ sở hạ tầng → Dự kiến tổng vốn đầu tư, dự kiến giá

thành sản phẩm, số ca làm việc trong một ngày, số

ngày làm việc trong một năm → Dự kiến năng suất.

◘ Dự kiến thời gian hoàn chỉnh thiết kế, thời gian thi

công, hoàn thành và lần lượt đưa công trình vào hoạt

động, xác định vốn đầu tư → Thời gian hoàn vốn.

5[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon