Mệnh quái là gì? Bảng tra cứu mệnh quái

QUAY VỀ MỤC LỤC

Mênh quái , hay đơn giản là Quái, hay còn gọi là sao hộ mệnh, sao chiếu mệnh. Đó là con số gắn liền với ngũ hành và gắn liền với một trong bát quái (Càn, Khôn, Chấn, Tốn, Khảm, Đoài, Cấn, Ly). Mệnh quái thể hiện rất rõ tính cách củ một người. Dựa vào tính toán và xạc định mệnh quái bạn có thể hình dung ra tính cách, những điều một người thích hay không thích, và các mối quan hệ của một người trong các mối quan hệ xã hội khác.

[external_link_head]
Mệnh quái là gì? Bảng tra cứu mệnh quái
Đồ hình bát quái hay còn gọi là Ma Phương

Công thức tính mệnh quái nam

Dùng công thức dưới đây đế xác định mệnh quái của nam giới :

1.Cộng các con số trong năm sinh cua bạn. Lấy ví dụ : một người đàn ông sinh năm 1954.

1 + 9 + 5 + 4 = 19

2.Cộng các con số của kết quả này cho đến khi có được số có 1 chữ số.

1  + 9 = 10; 1 + 0 = 1

3. Lấy 11 trừ đi kết quả này. Nếu kết quả là 10, hãy cộng các con số cho đến khi có được số có 1 chữ số.

11 – 1 = 10; 1 + 0 = 1

Kết quà này là Mệnh Quái của bạn, sao hộ mệnh hay quái của cá nhân hợp với một con số trong Ma phương của Lạc thư.

Trong ví dụ trên, số 1 là mệnh quái của người đàn ông đó. Số 1 gán với quái Khảm và hành Thủy. Hay có thể nói cách khác: người trong ví dụ này thuộc hành Thủy, quái số 1.

Lưu ý: Nếu mệnh quái của bạn tính ra thành số 5, hãy dùng số 2 làm mệnh quái của bạn. Vì hành thổ số 5 nằm ở vị trí trung tâm . Do đó , mệnh thổ không gắn với hướng hay quái nào, nên con số này sẽ chuyển đến vị trí hành thổ ở hướng Tây Nam, gắn với số 2.

[external_link offset=1]

Công thức tính mệnh quái nữ

Dùng công thức dưới đây để xác định mệnh quái của nữ giới :

1. Cộng các con số trong năm sinh cùa bạn. Chúng ta hãy lấy ví dụ là người phụ nữ sinh năm 1961.

1 + 9 + 6 + 1 = 17

2. Cộng các con số của kết quả này cho đến khi có được số có 1 chữ số.

1 + 7 = 8

3. Cộng kết quà này với 4

8 + 4 = 12

4. Bởi vì kết quà vẫn còn là một số có 2 chữ số, nên phải cộng các con số lại, ta có: 1 + 2 = 3.

Trong ví dụ trên, số 3 là mệnh quái của người phụ nữ đó. Quái số 3 là quẻ Chấn, hành Mộc.

Lưu ý: Nếu mệnh quái của bạn (nữ) tính ra thành số 5, hãy dùng số 8 làm mệnh quái của bạn. Vì hành Thổ số 5 nằm ở vị trí trung tâm và do đó, không gắn với hướng hay què nào, nên nó sẽ chuyển đến vị trí hành Thổ ờ hướng Đông Bác, gắn với số 8.

Bạn có thể Tra cứu mệnh quái của bạn trong bảng dưới đây, và xem sang

[external_link offset=2]

Bài tiếp theo: Tính cách của bạn theo Mệnh Quái

QUAY VỀ MỤC LỤC

BẢNG TRA CỨU NHANH MỆNH QUÁI

Năm sinh Nam Quái Số Hành Nữ Quái Số Hành
1960 Tốn 4 Mộc Khôn 2 Thổ
1961 Chấn 3 Mộc Chấn 3 Mộc
1962 Khôn 2 Thổ Tốn 4 Mộc
1963 Khảm 1 Thủy Cấn 8 Thổ
1964 Li 9 Hỏa Càn 6 Kim
1965 Cấn 8 Thổ Đoài 7 Kim
1966 Đoài 7 Kim Cấn 8 Thổ
1967 Càn 6 Kim Li 9 Hỏa
1968 Khôn 2 Thổ Càn 1 Thủy
1969 Tốn 4 Mộc Khôn 2 Thổ
1970 Chấn 3 Mộc Chấn 3 Mộc
1971 Khôn 2 Thổ Tốn 4 Mộc
1972 Khảm 1 Thủy Cấn 8 Thổ
1973 Li 9 Hỏa Càn 6 Kim
1974 Cấn 8 Thổ Đoài 7 Kim
1975 Đoài 7 Kim Cấn 8 Thổ
1976 Càn 6 Kim Li 9 Hỏa
1977 Khôn 2 Thổ Càn 1 Thủy
1978 Tốn 4 Mộc Khôn 2 Thổ
1979 Chấn 3 Mộc Chấn 3 Mộc
1980 Khôn 2 Thổ Tốn 4 Mộc
1981 Khảm 1 Thủy Cấn 8 Thổ
1982 Li 9 Hỏa Càn 6 Kim
1983 Cấn 8 Thổ Đoài 7 Kim
1984 Đoài 7 Kim Cấn 8 Thổ
1985 Càn 6 Kim Li 9 Hỏa
1986 Khôn 2 Thổ Càn 1 Thủy
1987 Tốn 4 Mộc Khôn 2 Thổ
1988 Chấn 3 Mộc Chấn 3 Mộc
1989 Khôn 2 Thổ Tốn 4 Mộc
1990 Khảm 1 Thủy Cấn 8 Thổ
1991 Li 9 Hỏa Càn 6 Kim
1992 Cấn 8 Thổ Đoài 7 Kim
1993 Đoài 7 Kim Cấn 8 Thổ
1994 Càn 6 Kim Li 9 Hỏa
1995 Khôn 2 Thổ Càn 1 Thủy
1996 Tốn 4 Mộc Khôn 2 Thổ
1997 Chấn 3 Mộc Chấn 3 Mộc
1998 Khôn 2 Thổ Tốn 4 Mộc
1999 Khảm 1 Thủy Cấn 8 Thổ
2000 Li 9 Hỏa Càn 6 Kim
2001 Cấn 8 Thổ Đoài 7 Kim
2002 Đoài 7 Kim Cấn 8 Thổ
2003 Càn 6 Kim Li 9 Hỏa
2004 Khôn 2 Thổ Càn 1 Thủy
2005 Tốn 4 Mộc Khôn 2 Thổ
2006 Chấn 3 Mộc Chấn 3 Mộc
2007 Khôn 2 Thổ Tốn 4 Mộc
2008 Khảm 1 Thủy Cấn 8 Thổ
2009 Li 9 Hỏa Càn 6 Kim
2010 Cấn 8 Thổ Đoài 7 Kim
2011 Đoài 7 Kim Cấn 8 Thổ
2012 Càn 6 Kim Li 9 Hỏa
2013 Khôn 2 Thổ Càn 1 Thủy
2014 Tốn 4 Mộc Khôn 2 Thổ
2015 Chấn 3 Mộc Chấn 3 Mộc
2016 Khôn 2 Thổ Tốn 4 Mộc
2017 Khảm 1 Thủy Cấn 8 Thổ
2018 Li 9 Hỏa Càn 6 Kim
2019 Cấn 8 Thổ Đoài 7 Kim
2020 Đoài 7 Kim Cấn 8 Thổ

[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon