Mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng

Biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng

Mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc bàn giao công trình hoàn thành được đưa vào sử dụng. Mẫu biên bản nêu rõ công trình hạng mục, địa điểm xây dựng, thời gian bàn giao, nội dung bàn giao… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng tại đây.

[external_link_head]

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử không tải

Mẫu biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục xây lắp

Mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng

Mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

BIÊN BẢN BÀN GIAO

CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

I. Công trình (dự án)

(Ghi tên công trình hoặc hạng mục công trình)

Hạng mục công trình bàn giao: …………………………………………………………………………

II. Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………………

III. Thời gian, địa điểm bàn giao

+ Thời gian: Ngày….tháng….năm…..

+ Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………

IV. Thành phần tham gia bàn giao:

[external_link offset=1]

1. Bên giao:

• Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10:

– Ông: ……………………………………………… Chức vụ: …………………………………………..

– Ông: ……………………………………………… Chức vụ: …………………………………………..

• Đại diện Nhà thầu thi công: ……………………(Ghi tên nhà thầu)

– Ông: ……………………………………………… Chức vụ: …………………………………………..

– Ông: ……………………………………………… Chức vụ: …………………………………………..

2. Bên nhận: (Ghi tên đơn vị tiếp nhận)

– Ông: ……………………………………………… Chức vụ: …………………………………………..

– Ông: ……………………………………………… Chức vụ: …………………………………………..

3. Các đơn vị khách mời:

* Đại diện Sở (Ghi tên sở chuyên ngành)

– Ông: ……………………………………………… Chức vụ: …………………………………………..

– Ông: ……………………………………………… Chức vụ: …………………………………………..

* Đại diện UBND huyện: ………………..(Ghi tên UBND huyện, nếu có mời)

– Ông: ……………………………………………… Chức vụ: …………………………………………..

– Ông: ……………………………………………… Chức vụ: …………………………………………..

* Đại diện Nhà thầu Tư vấn thiết kế: ……………………(Ghi tên nhà thầu).

– Ông: ……………………………………………… Chức vụ: …………………………………………..

– Ông: ……………………………………………… Chức vụ: ……………………………………………

Các đơn vị khác (nếu có mời)

V. Nội dung bàn giao:

1. Tài liệu làm căn cứ bàn giao:

– Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư: (Ghi số, ngày tháng ký quyết định)

– Hồ sơ thiết kế kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt (Quyết định của…..số……..ngày…..tháng).

– Hồ sơ hoàn công công trình (hạng mục công trình) do … (ghi tên nhà thầu thi công) lập ngày…. tháng ….. năm ….. đã được cán bộ giám sát (hoặc tư vấn giám sát) ký xác nhận.

– Văn bản số ……..ngày…..tháng……….năm…… của Cục Quản lý xây dựng công trình chấp thuận tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.

– Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình (hạng mục công trình) để đưa vào sử dụng: Ghi ngày tháng, năm nghiệm thu.

[external_link offset=2]

2. Qui mô và chất lượng xây dựng của công trình hoàn thành được bàn giao:

● Qui mô công trình (hoặc hạng mục công trình):

(Phần này nêu một số thông số cơ bản về qui mô, kết cấu công trình)

● Chất lượng công trình (hạng mục công trình) xây dựng:

(Ghi nhận xét, đánh giá về chất lượng xây dựng)

3.Các hồ sơ, thiết bị bàn giao

+ Các hồ sơ bàn giao: (i) Quy định vận hành và bảo trì công trình; (ii) hồ sơ thiết kế; (iii) Bản vẽ hoàn công.

+ Các thiết bị bàn giao:

V. Kết luận:

– Kể từ ngày…… tháng….. năm ……, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 chính thức bàn giao……..(ghi tên công trình hoặc hạng mục công trình) cho…………(Ghi tên đơn vị tiếp nhận quản lý khai thác) đưa vào khai thác, sử dụng.

– Các Nhà thầu thi công có trách nhiệm bảo hành công trình theo qui định đã ghi trong hợp đồng.

– Đơn vị quản lý khai thác có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng công trình kể từ thời điểm hết hạn thời gian bảo hành theo qui định của Nhà nước.

– Chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị quản lý khai thác tham gia bảo vệ công trình trên địa bàn trong quá trình khai thác, sử dụng.

BÊN GIAO

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 10

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
BÊN NHẬN

ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN

(Ghi tên đơn vị tiếp nhận)

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
NHÀ THẦU THI CÔNG

(Ghi tên nhà thầu xây lắp )

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

CÁC ĐƠN VỊ KHÁCH MỜI.

– Đại diện Sở ………………………………………………………………………………………………

– UBND huyện ……………………………………………………………………………………………..

– Đơn vị tư vấn thiết kế: ………………………………………………………………………………..

– Đơn vị tư vấn giám sát (nếu có): …………………………………………………………………..

Ghi chú: Toàn bộ nội dung biên bản này phải được đánh máy (không được viết tay).

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon