Bản vẽ hoàn công (As-built Drawing) là gì? Qui định về bản vẽ hoàn công

Bản vẽ hoàn công (tiếng Anh: As-built Drawing) là bản vẽ thể hiện kích thước trên thực tế so với kích thước bản thiết kế của công trình xây dựng.

Bản vẽ hoàn công (As-built Drawing) là gì? Qui định về bản vẽ hoàn công

[external_link_head]

Bản vẽ hoàn công (As-built Drawing) (Nguồn: cad-drawing)

Bản vẽ hoàn công (As-built Drawing)

Bản vẽ hoàn công – danh từ, trong tiếng Anh có thể gọi là As-built Drawing, hoặc Record Drawings hoặc As Constructed Drawings.

Bản vẽ hoàn công là bản vẽ thể hiện tình trạng thực tế của công trình xây dựng sau khi hoàn thành, phản ánh kích thước trên thực tế của công trình so với kích thước trên bản thiết kế. Bản vẽ hoàn công cho thấy những thay đổi của công trình sau khi hoàn thành so với thiết kế ban đầu. (Theo Business Dictionary)

[external_link offset=1]

Qui định về bản vẽ hoàn công

1. Bản vẽ hoàn công là bản vẽ bộ phận công trình, công trình xây dựng hoàn thành, trong đó thể hiện kích thước thực tế so với kích thước thiết kế, được lập trên cơ sở bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt. Bản vẽ hoàn công là các bản vẽ ghi chép lại tất cả những chi tiết của hạng mục, công trình thực tế đã thực hiện.

2. Bản vẽ hoàn công là bản vẽ phản ánh kết quả thực tế thi công xây lắp do nhà thầu xây lắp lập trên cơ sở thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt và kết quả đo kiểm các sản phẩm xây lắp đã thực hiện tại hiện trường được Chủ đầu tư xác nhận.

3. Bản vẽ hoàn công là cơ sở để thực hiện bảo hành bảo trì công trình, là cơ sở để sửa chữa và cải tạo sau này: sửa chữa điện, nước ngầm, sửa chữa thay thế một chi tiết bộ phận công trình.

4. Bản vẽ hoàn công được lập khi nghiệm thu từng bộ phận công trình, từng giai đoạn, từng hạng mục và khi nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

5. Trong bất cứ trường hợp nào thì bản vẽ hoàn công cũng cần chuyển đổi ngôn ngữ của tác giả thiết kế sang ngôn ngữ của nhà thầu thi công xây dựng đã làm, đặc biệt là phàn ghi chú của các bản vẽ (ghi chú lại những thực tế đã làm).

6. Trong bản vẽ hoàn công phải ghi rõ họ tên, chữ của người lập bản vẽ hoàn công. Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng phải tên đóng dấu. Người giám sát thi công xây dựng (trường hợp thuê tư vấn giám sát), giám sát thuật của Chủ đầu tư tên xác nhận

[external_link offset=2]

7. Trường hợp hạng mục công trình, công trình thi công đúng theo thiết kế: Trong trường hợp các kích thước thông số thi công của bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng đúng với các kích thước, thông số của bản vẽ thiết kế thi công thì bản vẽ thiết kế đó là bản vẽ hoàn công.

8. Trường hợp hạng mục công trình, công trình có thay đổi bổ sung so với thiết kế:

a) Dựa trên các bản vẽ thiết kế để sửa lại theo những nội dung đã được bổ sung thay đổi theo biên bản, nhật thi công và thực tế thi công công trình. Các chi tiết thay đổi bổ sung đều thể hiện ngay trên bản vẽ hoàn công.

b) Phương pháp lập: Chụp lại toàn bộ bản vẽ thi công đã được duyệt và giữ nguyên khung tên, không thay đổi số hiệu bản vẽ thiết kế. Ghi các trị số thực tế thi công trong ngoặc đơn đặt dưới trị số thiết kế. Thể hiện các chi tiết thay đổi, bổ sung ngay trên bản vẽ có chi tiết thay đổi bổ sung. (Theo Hướng dẫn Số: 141/HD-SXD) [external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon