Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng

BAN LÃNH ĐẠO

Ông Lê Thanh Toàn

[external_link_head]

Chức vụ: Giám đốc

Ông Đoàn Quang Cảnh

Chức vụ: Phó Giám đốc    

CÁC PHÒNG, BAN

1.     Phòng Hành chính – Tổ chức

        Điện thoại: (0274).3855263

2.     Phòng Kỹ thuật dân dụng

3.     Phòng Kỹ thuật giao thông

[external_link offset=1]

4.     Phòng Tài chính – Kế toán

5.     Phòng Đền bù giải tỏa

6.     Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

ĐỊA CHỈ

Tầng 04 – tháp B, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh;

 

Điện thoại:
(0909770449;

 

Fax         : (0909770449.

CHỨC NĂNG

Ban có chức năng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư, đồng thời làm chủ đầu tư đối với các dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1.     Chuẩn bị hồ sơ báo cáo đầu tư xây dựng công trình, dự án đầu tư xây dựng công trình, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình trình UBND tỉnh phê duyệt;

2.     Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin giấy phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình;

3.     Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu;

4.     Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu và kết quả đấu thầu;

5.     Đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo ủy quyền của UBND tỉnh;

6.     Giám sát thi công xây dựng công trình;

7.     Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết;

8.     Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn lao động và môi trường xây dựng;

[external_link offset=2]

9.     Nghiệm thu, bàn giao công trình;

10.   Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự toán hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng;

11.   Trường hợp dự án thực hiện theo hình thức tổng thầu, Ban còn phải thực hiện các bước sau:

         – Thỏa thuận với tổng thầu về hồ sơ mời dự thầu, hồ sơ mời đấu thầu mua sắm thiết bị công nghệ chủ yếu và về chi phí mua sắm thiết bị thuộc tống giá trị của hợp đồng;

         –  Phê duyệt danh sách các nhà thầu phụ trong trường hợp chỉ định tổng thầu.

12.    Ban được ký hợp đồng thuê cá nhân, đơn vị tư vấn và tổ chức tư vấn nước ngoài có đủ điều kiện về năng lực kinh nghiệm phối hợp với Ban để quản lý các công việc ứng dụng công nghệ xây dựng mới mà tư vấn trong nước chưa đủ năng lực thực hiện hoặc có yêu cầu đặc biệt khác. Việc thuê tư vấn nước ngoài đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép.

13.    Tiếp nhận dự án đầu tư xây dựng trong và ngoài nước;

14.    Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến đầu tư xây dựng công trình do UBND tỉnh giao;

15.    Quản lý tài chính, tài sản và nhân sự của Ban, thực hiện các chế độ, chính sách và báo cáo thống kê tài chính theo quy định;

16.     Đối với các dự án mà UBND tỉnh giao cho Ban làm chủ đầu tư thì Ban thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư theo quy định hiện hành.

(Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trên ban hành kèm theo Quyết định số 2109/2011/QĐ-UBND ngày 22/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) [external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0977716137
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon